top of page

Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezetés:

 

Az Invited to Work Kft. – továbbiakban adatkezelő - tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a minden esetben hatályos magyar és európai jogszabályok jogok betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Adatkezelő adatai:

 

Cég: Invited to Work Kft.

Fő tevékenységi köre: Munkaerő Közvetítés

Engedélyszáma: 16886-1/2015-1001

Cégjegyzékszáma: 01-09-272015

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 74.-76.

E Mail címe: gal.csilla@invited.hu

Honlap: www.invited.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

 

Név: Gál Csilla

Beosztása: Ügyvezető igazgató, cégtulajdonos

Telefonszáma: + 36 70 702 2571

E-mail címe: gal.csilla@invited.hu

Cím: 2500 Esztergom, Szarvaskői út 12.

 

Jogszabályi háttér:

 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályzatok alapján került kialakításra:

• 1995. évi CXIX. tv. kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - továbbiakban: Mt.

• 2016/679 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) rendelet -  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül való helyezéséről

Alapelvek:

Cél

Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetőek. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet. A célhoz kötöttséggel közvetlenül összefüggő, az adatkezelő és az érintett érdekei közti mérlegelés sok esetben megteremti az adatkezelés jogalapját. Ezért az adatkezelés konkrét célját minden esetben meg kell határozni.

Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság

A személyes adatok kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.

Adattakarékosság

Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

 

Korlátozott tárolhatóság 

A személyes adatoknak az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges. A hatályos jogszabályokban előírt határidők betartásra kerülnek. Az álnevesítés vagy anonimizálás lehetőségét a Társaság folyamatosan vizsgálja. Az álnevesítés esetében az adatok más információkkal való összekapcsolás nélkül nem rendelhetők hozzá az érintetthez.  
 

Pontosság

A kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

 

Integritás, bizalmi jelleg

A Társaság olyan technikai és szervezési intézkedéseket vezet be, amelyek biztosítják az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését.

Elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban megelőző intézkedéseket foganatosít (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek, kódolás), figyelembe véve különösen a GDPR 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk (adatvédelmi hatásvizsgálat) rendelkezéseit. Az adatvédelmi incidenseket, azaz a személyes adatok sérelmét, ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek, a GDPR 33. cikk értelmében az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Adott esetben – ha a kockázat magas – az érintett személy közvetlenül is értesítendő.

 

Elszámolhatóság 

Az elszámoltathatóság alapelve (GDPR 5. cikk 2. bekezdés) értelmében az alapelveknek való megfelelést dokumentumokkal kell alátámasztani. 

 

Adathordozhatóság 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

 

Tájékoztatási kötelezettség 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.
 

Fogalmak:

 

Érintett

 bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

 

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

Adatkezelés

  a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az adatkezelés korlátozása

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

Álnevesítés

  a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, valamint, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

Nyilvántartási rendszer

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; 

Harmadik fél

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Genetikai adat

egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

Biometrikus adat

egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 

Egészségügyi adat

egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

Képviselő

az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 

Felügyeleti hatóság

egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv;

Érintett felügyeleti hatóság

az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

Érintettek azaz a jelöltek jogai: 

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatok tárolásának határideje:

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így az e-mail útján a Szolgáltató számára küldött önéletrajz esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, adott hozzájárulását.

Weblap, online regisztráció, hírlevél:

Az Invited to Work Kft. az invited.hu weboldalon cookie-kat használ, melyek használatáról további információt nyújtunk Cookie Nyilatkozatunkban. Online regisztrációs felülettel és adatbázissal nem rendelkezik, elektronikus hírlevelet jelenleg nem küld az érintettek részére.

Gyakori kérdések:

Hol tároljuk az adatait?

Az Ön adatait saját számítógépemen tárolom. A számítógép ujjlenyomat leolvasóval védett.

Kivel osztom meg az adatait?

A pályázati időszakban az Ön előzetes beleegyezésével a harmadik féllel- azaz a megbízóval osztom meg az önéletrajzát.

Kötelező önéletrajzot küldenem?

A kiválasztási időszakban az előzetes tájékozódáshoz nem szükséges önéletrajzot küldenie. Telefonon vagy e-mailben szívesen adok tájékoztatást, így Önnek nem kell elküldenie a személyes adatait.

Kinek van hozzáférése az adataimhoz?

1 fő adatkezelő fér hozzá az önéletrajzához.

Hogyan kérhetem az önéletrajzom /adataim azonnali törlését?

Kérlek küldjön számomra egy e-mailt és az adatai azonnal törlésre kerülnek.

Elérhetőség: gal.csilla@invited.hu

További kérdése van? 

Forduljon hozzám bizalommal: Gál Csilla – Telefonszám: 06 70 702 2571

 

Email üzemeltetője: 

Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland VAT number: IE 6388047V

Adatvédelmi incidens:

Az Invited to Work Kft. köteles nyilvántartást vezetni az előforduló adatvédelmi incidensekről. E nyilvántartásnak tartalmaznia kell az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Az érintett kérésére a Kft. köteles a nyilvántartás alapján az érintett részére az erre irányuló igény kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatást adni.

Jogorvoslati fórum:

Az adatkezelő, adatfeldolgozó, vagy az érintett személy székhelye szerinti Törvényszék

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 -1-391-140

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen dokumentum hatályos: 2023. Szeptember 06.-tól

Budapest, 2023. Szeptember 06.

bottom of page